نمونه کارها

مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق (ع)

سازمانی, کدنویسی اختصاصی
دارای سیستم اتوماسیون سازمانی پیشرفته برای ثبت فعالیت اعضا، نامه نگاری، صدور فیش حقوقی و ... با کدنویسی اختصاصی