نمونه کارها

بیمارستان ولیعصر تبریز

سازمانی, کدنویسی اختصاصی, شرکتی
سیستم جامع مدیریت کارکنان، با استفاده از سیستم مدیریت کارکنان یاراد با امکانات مختلف از جمله محاسبات حقوق و دستمزد، کارانه، اتصال به دستگاههای ورود و خروج، شیفت بندی پرسنل و ... .