نمایندگی هاست لینوکس ایران
1 GB
68,000/mo
 • 1 گیگابایت فضا
 • پارک دامنه نامحدود
 • زیردامنه نامحدود
 • تعداد سایت ممکن 10 عدد
 • اکانت ftp نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
2 GB
93,000/mo
 • 2 گیگابایت فضا
 • پارک دامنه نامحدود
 • زیردامنه نامحدود
 • تعداد سایت ممکن 15 عدد
 • اکانت ftp نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
5 GB
118,000/mo
 • 5 گیگابایت فضا
 • پارک دامنه نامحدود
 • زیردامنه نامحدود
 • تعداد سایت ممکن 30 عدد
 • اکانت ftp نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
10 GB
181,000/mo
 • 10 گیگابایت فضا
 • پارک دامنه نامحدود
 • زیردامنه نامحدود
 • تعداد سایت ممکن 40 عدد
 • اکانت ftp نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
20 GB
306,000/mo
 • 20 گیگابایت فضا
 • پارک دامنه نامحدود
 • زیردامنه نامحدود
 • تعداد سایت ممکن 55 عدد
 • اکانت ftp نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
50 GB
493,000/mo
 • 50 گیگابایت فضا
 • پارک دامنه نامحدود
 • زیردامنه نامحدود
 • تعداد سایت ممکن 70 عدد
 • اکانت ftp نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
120 GB
1,000,000/mo
 • 120 گیگابایت فضا
 • پارک دامنه نامحدود
 • زیردامنه نامحدود
 • تعداد سایت ممکن 100 عدد
 • اکانت ftp نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود